תנאי שימוש באתר

הבהרה משפטית

טקסט : המידע הכלול באתר זה נכון למועד פרסומו ומוגש לציבור כמות שהוא ("AS IS")

מידע זה הינו כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או לקבלת מידע באשר לעניין מסוים הנדרש באופן ספציפי למשתמש מסוים ואינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית רעננה ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או כל גוף אחר הקשור לעיריית רעננה חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר זה. בכל מקרה המידע המפורסם בפרסומים הרשמיים של העירייה גובר על המידע המפורסם באתר זה.

עיריית רעננה ו/או תאגיד עירוני כלשהו ו/או גוף אחר הקשור לעיריית רעננה לא ישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הן במישרין והן בעקיפין עקב השימוש באתר זה ו/או במידע המפורט בו.

העירייה אינה אחראית לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראות הדין, הסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתנאים המצויים במשרדי עיריית רעננה ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעיל והמחזיקים במידע הנ"ל.

אין העירייה אחראית לתוכנם של אתרים אחרים אשר אליהם יש קישורים (LINK) מאתר זה. העירייה אינה מתחייבת כי כל הקישורים או חלקם שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותם לאתר אינטרנט פעיל. העירייה רשאית להסיר קישורים שנכללו באתר בעבר או להוסיף קישורים בעתיד לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר זה קישור לאתר מסויים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר מסוים מלא, מהימן, עדכני או אמין, העירייה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן בו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם באתר זה וכן לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

מובהר בזאת כי על פי כל דין ו/או אמנה כל שהיא, זכויות היוצרים של תוכנו של אתר זה על כל אופניו – שייכים לעיריית רעננה.

הגנת הפרטיות

חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. עיריית רעננה תשתמש במידע אישי זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, להלן  חוק הגנת הפרטיות  וכפי שיעודכן מעת לעת. 

העירייה נוקטת אמצעים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת אין העירייה יכולה לאבטח מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים.

העירייה לא תמסור פרטית האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחים או פליליים) בגין מעשים שביצעת באתר. במקרים אלה, עיריית רעננה רשאית למסור את פרטיך לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.

עיריית רעננה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) ולצרכים סטטיסטיים.

מערכת למכירת כרטיסים